written about

*Dutch text halfway on page

Written about Schumacher’s work:

Excerpt of opening speech given by Manus Groenen, lecturer Art History University of Utrecht, for the exhibition Matter of Time 28-05-2017:

“Lisette Schumacher captures her memories of places full of memories in her paintings. In a series of paintings we see a former textile factory in Belgium. The building is clearly no longer in use and in a significant state of decline. What was once a sparkling workspace for many is now just a sad monument that reminds us of a period of industrial success. In a dark translation of her own memories Schumacher paints the factory as a ghastly place. Through the scarse means of painting and the bleak colourisation the rawness of the place is emphasised. The series enters a nice dialogue with the exhibitionspace which itself is located in a former factory. Also a series of abstract paintings regarding the theme of light starts an interesting relation with the surrounding architecture. They address to places full of history and subtly alert us to the history of the building we find ourselves in.”

Excerpt from art blog Blikvangen.nl, 26-05-2015:

“The afternoon sun was just able to stretch out on a painting by Lisette Schumacher. Not that the work needs this extra magic. The paintings of Lisette Schumacher own enough magic power themselves. Last year I saw her windows of the memory before at Gallery Vonkel in The Hague. She transforms places that stick to her memory onto canvas. No people, just the places she has visited. Mysterious and fascinating art in powerful colours.”

Announcement exhibition at Vonkel, November 2014:

“The works of Lisette Schumacher (Willem de Kooning Academie, 2014) deal with the perception of spaces. Her paintings, in which more happens than you can visually perceive, put the door to a different reality on a chink. Due to her minimalistic use of material and simplified abstraction Lisette Schumacher places herself in the tradition of the ZERO-artists.”

Excerpt from art blog Blikvangen.nl, 08-11-2014:

“On the walls the series The transitoriness is on display among other series. Lisette Schumacher was inspired by places that give her an uneasy feeling. She translated this feeling onto canvas. She did this well with a fractured composition containing a lot of spaciousness. But when I look at the works, I see a reflection, something mirrors, shines through. What is it? Underneath the canvas there is another painting and it’s image trickles through the top layer and plays a subtle game with my perception. The composition of a room in the painting hereby gains a spooky component, a parallel world that tells something about the space I am looking at. What it says exactly I cannot say, that remains a mystery. Different work from Schumacher is more direct and strikes instantly. Good works also, but The transitoriness sticks in my memory. “

Excerpt from art blog ‘Graduation Exhibition; Willem de Kooning Academy’, written by Niek Hendrix, lost-painters.nl, 27-06-2014:

“Still the works of Lisette Schumacher endure despite the modest scale. By using sharp lines the aesthetic gesture is focalized through which a compositionally interesting and spherical image appears.”

Excerpt from the article ‘With the Art as King’ written by J. Koevoets, published in Temp. #25 volume 4 2013-2014:

“Lisette Schumacher has paintings, drawings and a plaster sculpture on display. Her self-defined conditions provide purchase in her battle against the obstructive paper and canvas. A painting on burlap explodes from the wall: the nuances of darkness seduce the spectators into coming in for a closer view. Two framed works are given a museum-like allure.”

*Nederlands:

Geschreven over Schumacher’s werk:

Extract uit openingswoord door Manus Groenen, docent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht, bij de expositie Matter of Time 28-05-2017:

Lisette Schumacher vangt in haar schilderijen haar herinnering aan plekken vol herinneringen. In een serie schilderijen zien we een voormalige textielfabriek in België. Het gebouw is duidelijk niet meer in bedrijf en in een vergaande staat van verval. Wat ooit een bruisende werkplek was voor velen is nu enkel nog een treurig monument dat herinnert aan een periode van industrieel succes. In een donkere vertaling van haar eigen herinneringen schildert Schumacher de fabriek als een grimmige plek. Door de droge manier van schilderen en het grauwe kleurgebruik wordt de rauwheid van de plek benadrukt. In de Cacaofabriek gaat het werk een mooie dialoog aan met de expositieruimte die zelf gelegen is in een voormalige fabriek. Ook een serie abstracte werken rond het thema licht gaat een interessante relatie aan met de omringende architectuur. Ze verwijzen naar plaatsen vol geschiedenis en wijzen ons subtiel op de geschiedenis van het pand waar we ons in bevinden.

Lees hier de hele tekst

Uit de kunst blog Blikvangen.nl, 26-05-2015:

“De middagzon streek nog net met een uitgestrekte vinger over een schilderij van Lisette Schumacher.  Niet dat het werk deze extra magie nodig heeft. De schilderijen van Lisette Schumacher bezitten genoeg toverkracht van zichzelf. Haar vensters van het geheugen zag ik vorig jaar bij Galerie Vonkel in Den Haag. Plekken die in haar herinnering blijven hangen transformeert zijn naar het doek. Geen mensen, alleen de plaatsen waar ze geweest zijn. Mysterieuze en fascinerende kunst in prachtige kleuren.”

Lees hier het hele artikel

Aankondiging expositie bij Vonkel november 2014:

“Het werk van Lisette Schumacher (Willem de Kooning Academie, 2014) gaat over de perceptie van ruimtes. Haar schilderijen, waarin meer gebeurt dan je visueel kunt waarnemen, zetten de deur naar een andere realiteit op een kier. Door haar minimalistische materiaalgebruik en vereenvoudigde abstrahering plaatst Lisette Schumacher zich in de traditie van de ZERO-kunstenaars.”

Lees hier het persbericht

Uit de kunst blog Blikvangen.nl, 08-11-2014:

“Aan de muur hangt onder andere de serie The transitoriness. Lisette Schumacher liet zich hiervoor inspireren door plekken die haar een ongemakkelijk gevoel gaven. Dat unheimische heeft zij overgezet op doek. Dat heeft zij goed gedaan met een vlekkerige compositie waar veel ruimte in zit. Maar wanneer ik naar het werk kijk, zie ik een weerschijnsel, iets spiegelt, schijnt door. Wat is dit? Onder het doek zit nog een schilderij en de afbeelding daarvan sijpelt door de bovenlaag en speelt een subtiel spel met mijn waarneming. De compositie van kamer krijgt hierdoor een spookachtige component toegevoegd, een parallelle wereld die iets vertelt over de ruimte waar ik naar kijk. Wat precies kan ik niet zeggen, dat blijft een mysterie.  Ander werk van Schumacher is directer en komt gelijk aan. Ook goed, maar de The transitoriness blijft mij langer bij.”

Lees hier het hele artikel

Uit de kunst blog ‘Eindexamen Expositie; Willem de Kooning Academie’, geschreven door Niek Hendrix, lost-painters.nl, 27-06-2014:

“Toch weet het werk van Lisette Schumacher wel te beklijven ondanks het bescheiden formaat. Door het gebruik van de harde lijnen wordt het esthetische gebaar net op scherp gezet waardoor er zowel compositorisch als sferisch een boeiend beeld ontstaat.”

Uit het artikel ‘With the Art as King’  geschreven door J. Koevoets, gepubliceerd in Temp. #25 jaargang 4 2013-2014:

“Lisette Schumacher toont schilderijen, tekeningen en een sculptuur. Haar zelf gekozen uitgangspunten bewijzen een uitdaging in haar strijd met het tegenwerkende grove papier en doek. Een schilderij op jute explodeert van de muur: de nuances van donkerte lokken de toeschouwers om dichterbij te komen kijken. Twee ingelijste werken hebben een museale allure.”